Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Inštitút zdravotnej politiky: Expert pre ekonomickú reguláciu

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Ak Ti vadí neférovosť v zdravotnom systéme spôsobená nerovnomerne alokovanými prostriedkami, stagnácia kvality a rozsahu poskytovaných ambulantných služieb či veľké čakacie doby, máme projekt pre Teba.

Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa projekt ekonomickej regulácie, ktorého cieľom je transparentne, metodologicky a participatívne naceniť nákladové ceny každého jedného výkonu v ambulantnom sektore. Správne nacenenie je základom pridelenia dostatočných prostriedkov, zvýšenia atraktivity povolania a celkovej alokatívnej efektívnosti v systéme.

Projekt požaduje znalosť tvorby nákladových modelov (ABC a iné), cenotvorby, či účtovníctva a tvorby rozpočtu. K dispozícií Ti bude tím analytikov, právnikov, legislatívcov či zástupcov odborných spoločností, aby sa každý jeden výkon nacenil čo najpresnejšie.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie, OP Efektívna Verejná správa.

Koho hľadáme / Our requirements

Odborné zameranie:

 • manažérske účtovníctvo
 • naceňovanie a cenotvorba
 • rozpočtovanie

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Ponúkame:

 • Priestor pre seba-realizáciu a osobný rast. Ekonomická regulácia v rezorte je vo svojich začiatkoch. Projekt je teda výzvou pre každého odborníka.
 • Byť priamo pri tvorbe a kreovaní zdravotnej politiky. Výsledky projektu vedia „posunúť“ náš rezort výrazným krokom bližšie k najlepším EU krajinám.
 • Dynamický kolektív a flexibilitu pracovnej doby.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút zdravotnej politiky (ďalej len „IZP“) je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. Centralizujeme a spracovávame rôzne údaje o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti týkajúce sa najmä oblastí:

Skladby a rozmiestnenia pracovníkov v zdravotníctve, či už v nemocniciach alebo aj v špecializovaných súkromných ambulanciách. V súčasnosti pripravujeme návrh nových normatívov a pravidiel udržateľného zazmluvňovania celého spektra ambulantných poskytovateľov pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti ZS podľa mikroregiónov.

Distribúcie úhrad zdravotných poisťovní za ambulantnú, ústavnú a lekárenskú zdravotnú starostlivosť Vypracovávame špecifické a podrobné analýzy pre ostatné odborné sekcie Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sú nevyhnutné pre správne rozhodovanie pri prijímaní legislatívnych úprav.

Nákupov zdravotníckej techniky, liekov a zdravotných pomôcok štátnymi zdravotníckymi zariadeniami IZP sa aktívne podieľa na tvorbe databázy prístrojovej techniky už zakúpenej a priebežne zakupovanej nemocnicami. Porovnávaním cien a vydávaním stanovísk napomáhame k celkovej racionalizácii takýchto nákupov nielen z pohľadu adekvátnej ceny, ale aj opodstatnenej potreby. Pre niektoré typy prístrojov sme vypracovali univerzálne nediskriminačné špecifikácie v rozdelení podľa kategórií náročnosti (MR, lôžka, monitory vitálnych funkcií, ultrasonogafy, CT, lineárne urýchľovače). Popri prístrojoch dochádza aj k znižovaniu cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Patrí pod nás aj Odbor stratégi, ktorý v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve. Pri analytickej a strategickej činnosti využíva databázy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“), Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD, WHO a pod. V priebehu roka 2016 – 2017 pripravil Odbor stratégie regionálnu analýzu potrebnú pri zostavovaní master-planu Centier Integrovanej zdravotnej starostlivosti, súčasne v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky bol definovaný zoznam subjektov čerpajúcich zo štrukturálnych fondov z IROP. Taktiež boli zostavené indexy rizika, ktoré sú potrebné pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia medzi jednotlivé zdravotné poisťovne. Súčasne v spojitosti s touto úlohou bola vytvorená pracovná skupina, ktorá sa zaoberá optimalizáciou prerozdeľovacieho mechanizmu. Odbor stratégie aktívne participoval na zavádzaní platobného mechanizmu DRG, pričom v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zostavil metodiku výpočtu základných sadzieb a zároveň pripravil podklady pre zverejnenie zoznamu základných sadzieb na rok 2017. V rámci DRG odbor stratégie aktívne komunikoval s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých zároveň informoval o aktuálnom stave implementácie projektu, ako aj riešenie viacerých pripomienok týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k danému projektu.