Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Inštitút zdravotnej politiky: Odborník senior pre centrálne obstarávanie

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo v roku 2016 centrálne obstarávanie vybraných komodít. Centrálny nákup CT prístrojov, postelí či lineárnych urýchľovačov prinieslo výrazné úspory z rozsahu, pričom sa zachovala kvalita a flexibilita jednotlivých prístrojov. Centrálne obstarávane techniky, liekov, či ŠZM je najlepšou praktikou v každom kvalitnom systéme zdravotníctva a našim cieľom je preto expandovať zoznam obstarávaných komodít, vyskúšať inovatívne postupy v obstarávaní, či vytvoriť databázu nediskriminačných špecifikácií.

Tvojou úlohou by bola príprava špecifikácií, organizácia trhových konzultácií, vyjednávanie s uchádzačmi a dohľad na realizáciou nakúpených položiek. Zámerom MZ SR je vyskúšať inovatívne mechanizmy obstarávania, ako je napríklad „value-based“ obstarávania, či vytváranie technologických partnerstiev. Znalosť techniky nie je nevyhnutná, v rámci príprav podkladov sa realizujú viaceré školenia, či návštevy referenčných pracovísk v zahraničí.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie, OP Efektívna Verejná správa.

 

 

 

 

Koho hľadáme / Our requirements

Odborné zameranie:

Nie je špecifické zameranie, nakoľko táto pozícia vyžaduje skôr všeobecné manažérske zručnosti ako znalosti farmácie, či zdravotnej techniky.

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť implementovať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Ponúkame:

 • Byť priamo pri tvorbe a kreovaní zdravotnej politiky a nastavenia systému tak, aby bol transparentný a udržateľný pre ďalšie generácie
 • Dynamický kolektív a flexibilitu pracovnej doby.
 • Profesionálny rast v oblasti zdravotnej techniky, liekov, ŠZM, verejného obstarávania a rozpočtovania (v jednej pozícií)

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút zdravotnej politiky (ďalej len „IZP“) je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. Centralizujeme a spracovávame rôzne údaje o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti týkajúce sa najmä oblastí:

Skladby a rozmiestnenia pracovníkov v zdravotníctve, či už v nemocniciach alebo aj v špecializovaných súkromných ambulanciách. V súčasnosti pripravujeme návrh nových normatívov a pravidiel udržateľného zazmluvňovania celého spektra ambulantných poskytovateľov pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti ZS podľa mikroregiónov.

Distribúcie úhrad zdravotných poisťovní za ambulantnú, ústavnú a lekárenskú zdravotnú starostlivosť Vypracovávame špecifické a podrobné analýzy pre ostatné odborné sekcie Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sú nevyhnutné pre správne rozhodovanie pri prijímaní legislatívnych úprav.

Nákupov zdravotníckej techniky, liekov a zdravotných pomôcok štátnymi zdravotníckymi zariadeniami IZP sa aktívne podieľa na tvorbe databázy prístrojovej techniky už zakúpenej a priebežne zakupovanej nemocnicami. Porovnávaním cien a vydávaním stanovísk napomáhame k celkovej racionalizácii takýchto nákupov nielen z pohľadu adekvátnej ceny, ale aj opodstatnenej potreby. Pre niektoré typy prístrojov sme vypracovali univerzálne nediskriminačné špecifikácie v rozdelení podľa kategórií náročnosti (MR, lôžka, monitory vitálnych funkcií, ultrasonogafy, CT, lineárne urýchľovače). Popri prístrojoch dochádza aj k znižovaniu cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Patrí pod nás aj Odbor stratégi, ktorý v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve. Pri analytickej a strategickej činnosti využíva databázy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“), Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD, WHO a pod. V priebehu roka 2016 – 2017 pripravil Odbor stratégie regionálnu analýzu potrebnú pri zostavovaní master-planu Centier Integrovanej zdravotnej starostlivosti, súčasne v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky bol definovaný zoznam subjektov čerpajúcich zo štrukturálnych fondov z IROP. Taktiež boli zostavené indexy rizika, ktoré sú potrebné pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia medzi jednotlivé zdravotné poisťovne. Súčasne v spojitosti s touto úlohou bola vytvorená pracovná skupina, ktorá sa zaoberá optimalizáciou prerozdeľovacieho mechanizmu. Odbor stratégie aktívne participoval na zavádzaní platobného mechanizmu DRG, pričom v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zostavil metodiku výpočtu základných sadzieb a zároveň pripravil podklady pre zverejnenie zoznamu základných sadzieb na rok 2017. V rámci DRG odbor stratégie aktívne komunikoval s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých zároveň informoval o aktuálnom stave implementácie projektu, ako aj riešenie viacerých pripomienok týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k danému projektu.