Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: RIADITEĽ/KA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Od úspešného uchádzača/ uchádzačky očakávame:
–          profesionalizáciu riadenia MKB a zapojenie sa do systému manažmentu kvality príspevkových organizácií v oblasti kultúry,
–          optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, tak aby zodpovedali súčasným možnostiam a požiadavkám na fungovanie a úlohám, ktoré má mestská knižnica plniť;
–          komplexné obsahové a priestorové prehodnotenie funkcie a prevádzky objektov, v ktorých MKB v súčasnosti sídli;
–          profesionalizáciu a zvýšenie kvality komunikácie a vizuálnej prezentácie MKB vo všetkých aspektoch činnosti;
–          dodržiavanie medzinárodných profesionálnych štandardov podľa Medzinárodnej federácie knižničných združení a inštitúcií (IFLA);
–          dodržiavanie príslušných predpisov týkajúcich sa knižníc, zakotvených v legislatíve SR, predovšetkým Zákona č. 126/2015 Z.z. (knižničný zákon) a z neho vyplývajúcich predpisov;
–          dodržiava zákony, najmä č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v ich platnom znení,
–          spoluprácu pri tvorbe a napĺňanie politík mesta v oblasti kultúry a umenia;
–          proaktívnu spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami zriaďovanými mestom ako súčasť siete, ktorá sa podieľa na organizovaní kultúrneho života v meste;
–          iniciovanie a podporu rozvojových a inovačných projektov.

Koho hľadáme / Our requirements

Vzdelanie a požadovaná prax:
1.       vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa – v oblasti humanitných a spoločenských vied;
2.       prax z prostredia knižníc, akademickej alebo vedeckej sféry, alebo prax z riadenia príp. koordinácie projektov v oblasti umenia a kultúry minimálne 5 rokov;
3.       skúsenosti s vedením stredne veľkého pracovného/projektového tímu minimálne 5 rokov, riadiaca prax v relevantnom obore je výhodou, nie však podmienkou;
4.       znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 podmienkou, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.
Funkčné spôsobilosti:
1.       znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, problematiky príspevkových organizácií;
2.       porozumenie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj procesom pri riadení projektu;
3.       prehľad v oblasti umenia a kultúry, v súčasných trendoch a diskurze verejných knižničných a kultúrnych inštitúcií, v oblasti kultúrnej politiky;
4.       orientácia v oblasti manažmentu a financovania kultúry;
5.       ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (typu Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Osobné spôsobilosti:

–        organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie;
–        výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, tak dovnútra inštitúcie, ako aj smerom k zriaďovateľovi, médiám a k verejnosti;
–        proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach;
–        schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
–        porozumenie premenlivosti sektora a schopnosť pomenovať súčasné spoločenské témy a výzvy;
–        schopnosť rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju;
–        schopnosť efektívne spolupracovať tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku;
–        skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených;
–        zanietenosť, flexibilita, precíznosť;
–        schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precízne, spoľahlivo, schopnosť odolávať stresu;
–        silná osobná integrita a etické správanie za každých okolností.

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
  • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Mestská knižnica v Bratislave kladie na seba vysoké nároky, je schopná reflektovať a adaptovať sa na meniacu sa spoločnosť a mesto, potreby a požiadavky existujúcich alebo potenciálnych užívateľov a komunít knižnice.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Mestská knižnica v Bratislave je univerzálnou verejnou knižnicou. Jej hlavným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb z vlastných a vonkajších knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Činnosť knižnice je založená na princípe rovnosti prístupu ku všetkým bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

Medzi hlavné činnosti MKB patrí:
a)       utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane krásnej literatúry a knižničných dokumentov celomestského a miestneho významu,
b)      poskytovať knižnično-informačné služby,
c)       podporovať vzdelávanie a rozvíjanie čitateľskej, informačnej a počítačovej gramotnosti
pre všetky skupiny obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
d)      podporovať individuálne vzdelávanie sa, formálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, prehlbovanie poznanie kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky,
e)      spolupracovať s verejnými knižnicami v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v oblasti vzdelávania, odborno-poradenskej, metodickej a štatistickej činnosti,
f)        zverejňovať výsledky odbornej práce prostredníctvom vydavateľskej, publikačnej a propagačnej činnosti,
g)       výsledky odbornej práce popularizovať formou kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít, výstav, odborných seminárov a sympózií a kultúrno-spoločenských podujatí,
h)      nadväzovať priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú
na ochrane kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike a v zahraničí.

Profil
Knižničný fond tvorí takmer 260 000 kníh a špeciálnych dokumentov. Je budovaný univerzálne tak, aby si v ňom všetky vekové, profesijné i sociálne skupiny používateľov našli to, čo potrebujú. Knižničný fond tvorí beletria i odborná literatúra zo všetkých vedných odborov pre deti a dospelých, jazykové kurzy, hudobniny i audiovizuálne dokumenty. Doplňovanie fondu odbornej literatúry je orientované na spoločenské vedy, pedagogiku, hudbu a umenie.
Počas svojho vývoja sa Mestská knižnica v Bratislave vyprofilovala na kultúrno-informačnú inštitúciu mesta s rozsiahlym knižničným fondom a širokou paletou služieb od základných výpožičných, internetových až po organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Pracoviská knižnice
Mestská knižnica v súčasnosti sídli v troch objektoch v historickom jadre Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (pracovisko Klariská, pracovisko Kapucínska a pracovisko Laurinská). V letných mesiacoch prevádzkuje aj čitáreň U červeného raka na Michalskej ulici. Súčasťou MKB sú nasledujúce úseky:
o   Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 (v sezóne 2019 aj letná čitáreň na nádvorí, Klariská 16),
o   Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3 (vchod cez Kapucínsku 1),
o   Úsek náučnej literatúry
o   Oddelenie odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých,
Klariská 16,
o   Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1.

Letná čitáreň U červeného raka – Pozn.: v súčasnosti je priestor kvôli pripravovanej rekonštrukcii okolitých objektov zatvorený.
Webová stránka organizácie: www.mestskakniznica.sk