Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: RIADITEĽ/KA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Od úspešného kandidáta/kandidátky očakávame:
–          zapojenie sa do systému manažmentu kvality príspevkových organizácií v oblasti kultúry;
–          zefektívnenie riadenia MMB, najmä posilnenie manažérskych kapacít (v oblasti projektového riadenia, produkcie, prevádzky, komunikácie a práce s publikom) a distribúciu kompetencií v rámci organizácie;
–          optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, tak aby zodpovedali súčasným požiadavkám na fungovanie a úlohám, ktoré má múzeum plniť;
–          vytvorenie a napĺňanie programovej vízie MMB prostredníctvom zbierkotvorných, výstavných, publikačných, programových, výskumných, vývojových a ďalších aktivít a projektov;
–          dodržiavanie medzinárodných profesionálnych a etických štandardov zakotvených v Etickom kódexe ICOM;
–          dodržiavanie príslušných predpisov týkajúcich sa zbierok múzeí a galérií, zakotvených v legislatíve SR, predovšetkým v zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich predpisov; ako aj ďalších zákonov súvisiacich s ochranou kultúrneho dedičstva; spoluprácu pri tvorbe a napĺňanie politík mesta v oblasti kultúry a umenia;
–          proaktívnu spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami zriaďovanými mestom ako súčasť siete, ktorá sa podieľa na organizovaní kultúrneho života v meste;
–          iniciovanie a podporu rozvojových a inovačných projektov.

Koho hľadáme / Our requirements

Vzdelanie a požadovaná prax:
1.       vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa – v oblasti humanitných a spoločenských vied;
2.       prax z prostredia galérií, múzeí, akademickej alebo vedeckej sféry, alebo prax z riadenia príp. koordinácie projektov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu minimálne 5 rokov;
3.       skúsenosti s vedením stredne veľkého pracovného/projektového tímu minimálne 5 rokov, riadiaca prax v relevantnom obore je výhodou, nie však podmienkou;
4.       znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 podmienkou, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.
Funkčné spôsobilosti:
1.       znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, problematiky príspevkových organizácií;
2.       porozumenie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj procesom pri riadení projektu;
3.       prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského, v súčasných trendoch a diskurze verejných kultúrnych inštitúcií, v oblasti kultúrnej politiky;
4.       orientácia v oblasti manažmentu a financovania kultúry;
5.       ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (typu Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Osobné spôsobilosti:
–        organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie;
–        výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, tak dovnútra inštitúcie, ako aj smerom k zriaďovateľovi, médiám a k verejnosti;
–        proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach;
–        schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
–        porozumenie premenlivosti sektora a schopnosť pomenovať súčasné spoločenské témy a výzvy;
–        schopnosť rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju;
–        schopnosť efektívne spolupracovať tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku;
–        skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených;
–        zanietenosť, flexibilita, precíznosť;
–        schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precízne, spoľahlivo, schopnosť odolávať stresu;
–        silná osobná integrita a etické správanie za každých okolností.

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
  • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Mestské kultúrne inštitúcie držia krok s mestom Bratislava a spoločnosťou a aktívne sa podieľajú na ich zmenách a vývoji. Sú kreatívne, experimentálne, odvážne a otvorené.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Múzeum mesta Bratislavy – založené v roku 1868 – je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku.

Poslanie
Múzeum mesta Bratislavy (ďalej len „MMB“) je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Jeho poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať,  odborne spracovať vedecky zhodnocovať, využívať a verejnosti sprístupňovať múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém o histórii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Činnosti
a)       nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty najmä na základe prieskumu, alebo vedeckého výskumu a systematicky budovať zbierkový fond ako súčasť kultúrneho dedičstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
b)      zabezpečovať odbornú správu zbierkových predmetov (odbornú evidenciu, odbornú revíziu, vedecký výskum, odbornú ochranu a bezpečné uloženie),
c)       sprístupňovať verejnosti výsledky zbierkotvornej a odbornej činnosti prostredníctvom expozícii a výstav,
d)      realizovať výstavy a vystavovať exponáty iných právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky a zahraničia,
e)      riešiť vedecko-výskumné úlohy,
f)        zverejňovať výsledky odbornej práce prostredníctvom vydavateľskej, publikačnej a propagačnej činnosti; vydávať odborné a popularizačné periodické a neperiodické publikácie,
g)       výsledky odbornej práce popularizovať formou kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít, odborných seminárov a sympózií a kultúrno-spoločenských podujatí,
h)      viesť osobitnú knižnicu a dokumentáciu pre ďalšie využívanie a prezentovanie múzejných zbierok a fondov,
i)        zabezpečovať rozširovanie a distribúciu produktov vlastnej činnosti, predaj tlačí, propagačných predmetov a iných drobných predmetov súvisiacich s poslaním MMB a propagáciou kultúrneho dedičstva,
j)        nadväzovať priame vzťahy s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike a v zahraničí.
Zbierky
V zbierkovom fonde MMB sa nachádza k januáru 2019 132 496 zbierkových predmetov (podľa Výročnej správy 2018).  Zbierkové predmety múzea sú zaradené do šiestich zbierok (Zbierka archeologická, historická, umelecko-historická, národopisná, špecializovaná a zbierka pozostalosti osobností). Zbierky MMB dokumentujú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku.
Expozície
MMB tvorí sieť jedenástich stálych expozícii – tematických múzeí, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach. Jedno z múzeí je pre nevyhovujúci stav zatvorené. MMB spravuje uvedené objekty a realizuje ich údržbu.

Múzeum dejín mesta – Stará radnica,
Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác,
Múzeum zbraní – Michalský veža,
Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka,
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela,
Múzeum Arthura Fleischmanna,
Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera,
Múzeum Janka Jesenského – dočasne uzavreté,
Antická Gerulata Rusovce,
Hrad Devín.
Depozitáre
Zbierky MMB sú v súčasnosti uložené vo viacerých depozitároch, nachádzajúcich sa v objektoch s prevažne nevyhovujúcimi podmienkami na trvalé odborné uloženie zbierkových predmetov. MMB v súčinnosti so zriaďovateľom hľadá optimálne riešenie daného stavu.
Organizačná štruktúra
MMB má v súčasnosti deväťdesiat dva zamestnancov – odborných, administratívnych, výkonných. Do uvedeného počtu patria aj osoby prvého kontaktu. Ich počet je pohyblivý a pôsobia v jedenástich tematických múzeách.

Organizačné a odborné úlohy múzea zabezpečuje 8 oddelení:
sekretariát riaditeľa
odborné oddelenie,
oddelenie dokumentácie,
oddelenie reštaurátorov,
oddelenie komunikácie,
oddelenie ekonomické,
oddelenie Hrad Devín,
oddelenie prevádzky.

Webová stránka organizácie: www.muzeum.bratislava.sk