Útvar hodnoty za peniaze: Letná stážistka / Letný stážista

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Analýzy nemusia končiť len v šuplíku. Analýzami na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) máte možnosť ovplyvniť verejné politiky a rozhodnutia, ktoré majú dopad na život občanov. Staňte sa analytikom/konzultantom v štátnej správe a súčasťou tímu, ktorý mení prístup, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi.

Vašou úlohou bude zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či (odbornej) verejnosti.

Prostredníctvom pestrej škály investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov budete mať príležitosť  spoznávať a prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Budete súčasťou jedného z projektových tímov pod vedením skúseného tímlídra.

Koho hľadáme / Our requirements

 • študenta / študentku vysokej školy s ekonomickým, matematického zamerania, verejnej politiky, alebo príbuzných odborov,
 • záujem o verejné politiky a prácu s dátami,
 • výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát,
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike,
 • znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo E-views výhodou,
 • zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • plynulá komunikácia v angličtine.

Celý výberový proces bude pozostávať z troch kôl. V prvom kole LEAF na základe zaslaných životopisov a motivačných listov (či už v slovenskom alebo anglickom jazyku) odporučí kandidátov ÚHP. Druhé kolo prebehne pomocou nášho online analytického testu, ktorý bude skúmať úroveň analytického myslenia a zručností s excelom. Tretie kolo je krátky osobný / telefonický pohovor s tímlídrom.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Politológia
  • Sociológia
  • Liberálne štúdiá
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
  • Podnikanie
  • Manažment
  • Právo
 • Prírodné vedy, matematika a informatika
  • Matematika
  • Štatistika
  • Informatika
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Projekt Hodnota za peniaze vytvára príležitosť podieľať sa na zmene prístupu, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. Náš tím analytikov má prostredníctvom svojej práce možnosť ovplyvniť konkrétne politiky a rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na život občanov Slovenska. Výsledky našej práce prezentujeme širokému publiku, od odbornej verejnosti, cez novinársku obec až k samotným občanom.

Ponúkame dynamickú prácu, množstvo tém a rolí. Široká škála investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov núti naše analytičky a analytikov kontinuálne spoznávať a prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Učíme sa od kolegov – špecialistov a od expertov na Slovensku aj v zahraničí.

Každý z našich analytikov alebo analytičiek má možnosť byť pri hľadaní hodnoty za peniaze od definície problému až po návrh konkrétnych riešení. Od kolegov vyžadujeme poznať a aplikovať moderné analytické a štatistické a modelovacie prístupy. Know-how si budujeme spoluprácou s medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax.

Aj preto na útvare dbáme na odborný rozvoj našich zamestnancov, ktorých pravidelne vysielame na školenia Medzinárodného menového fondu a špičkových svetových univerzít, alebo pre nich pripravujeme zahraničné stáže.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Nehľadáme len úspory, ale spôsoby, ako obmedzené zdroje daňovníkov vynaložiť najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa (napríklad zdravšie obyvateľstvo, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie). Náš útvar vznikol v júni 2016 na ministerstve financií.

Väčšinu našej náplne práce tvoria revízie verejných výdavkov a analýzy pripravovaných investičných projektov štátu. V tomto smere sa zároveň snažíme preniesť na Slovensko najlepšiu prax zo zahraničia. Všetky naše výstupy sú verejné a dostupné na webe.

Revízie výdavkov majú za úlohu zhodnotiť všetky výdavky v jednej konkrétnej oblasti a navrhnúť realokáciu peňazí tak, aby prinášali lepšie výsledky. Komplexné hodnotenie verejných výdavkov predstavuje štandardnú súčasť rozpočtového procesu v krajinách OECD. V roku 2017 sme takto zhodnotili výdavky na politiku trhu práce a sociálne politiky, vzdelávanie a životné prostredie. V roku 2019 revízia posúdila výdavky a výsledky v pôdohospodárstve. V súčasnosti pracujeme na revíziách výdavkov na inklúziu marginalizovaných skupín, zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, vnútro a obrana.