Útvar hodnoty za peniaze: Tímlíderka / Tímlíder

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Náš analytický tím ÚHP sa postupne rozrastá. Hľadáme preto prirodzeného lídra, ktorý už má skúseností s vedením ľudí a dokáže nie len cez svoje znalosti a skúsenosti rozvíjať našich junior analytikov, ale zároveň ich aj motivovať v práci. 

Náplň práce:

 • analýza vládnych investícií, prevádzky, politík a regulácie,
 • príprava revízie výdavkov na vybrané sektory,
 • tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení,
 • vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy,
 • príprava ad hoc podkladov pre vedenie ministerstva,
 • spolupráca pri plnení opatrení ÚHP,
 • spolupráca s externými partnermi (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou,
 • podieľanie sa na príprave plánu úloh a stratégie ÚHP,
 • koordinácia a monitorovanie práce tímu 3-5 analytikov,
 • zodpovednosť za dodržiavanie nastaveného procesu a výsledky tímu.

Koho hľadáme / Our requirements

 • 3 a viac rokov pracovných skúseností v oblasti ekonomických analýz a verejných politík,
 • rýchlo sa orientovať v novej problematike,
 • schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť spôsob najvhodnejšieho riešenia,
 • zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore,
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo príbuzného zamerania,
 • znalosť práce s SQL databázami alebo ovládanie na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab je výhodou,
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami,
 • manažérske zručnosti, schopnosť motivovať kolegov a pomáhať im dosahovať lepšie výsledky.

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Projekt Hodnota za peniaze vytvára príležitosť podieľať sa na zmene prístupu, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. Náš tím analytikov má prostredníctvom svojej práce možnosť ovplyvniť konkrétne politiky a rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na život občanov Slovenska. Výsledky našej práce prezentujeme širokému publiku, od odbornej verejnosti, cez novinársku obec až k samotným občanom.

Ponúkame dynamickú prácu, množstvo tém a rolí. Široká škála investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov núti naše analytičky a analytikov kontinuálne spoznávať a prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Učíme sa od kolegov – špecialistov a od expertov na Slovensku aj v zahraničí.

Každý z našich analytikov alebo analytičiek má možnosť byť pri hľadaní hodnoty za peniaze od definície problému až po návrh konkrétnych riešení. Od kolegov vyžadujeme poznať a aplikovať moderné analytické a štatistické a modelovacie prístupy. Know-how si budujeme spoluprácou s medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax.

Aj preto na útvare dbáme na odborný rozvoj našich zamestnancov, ktorých pravidelne vysielame na školenia Medzinárodného menového fondu a špičkových svetových univerzít, alebo pre nich pripravujeme zahraničné stáže.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Nehľadáme len úspory, ale spôsoby, ako obmedzené zdroje daňovníkov vynaložiť najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa (napríklad zdravšie obyvateľstvo, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie). Náš útvar vznikol v júni 2016 na ministerstve financií.

Väčšinu našej náplne práce tvoria revízie verejných výdavkov a analýzy pripravovaných investičných projektov štátu. V tomto smere sa zároveň snažíme preniesť na Slovensko najlepšiu prax zo zahraničia. Všetky naše výstupy sú verejné a dostupné na webe.

Revízie výdavkov majú za úlohu zhodnotiť všetky výdavky v jednej konkrétnej oblasti a navrhnúť realokáciu peňazí tak, aby prinášali lepšie výsledky. Komplexné hodnotenie verejných výdavkov predstavuje štandardnú súčasť rozpočtového procesu v krajinách OECD. V roku 2017 sme takto zhodnotili výdavky na politiku trhu práce a sociálne politiky, vzdelávanie a životné prostredie. V roku 2019 revízia posúdila výdavky a výsledky v pôdohospodárstve. V súčasnosti pracujeme na revíziách výdavkov na inklúziu marginalizovaných skupín, zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, vnútro a obrana.