Ochrana osobných údajov

Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v tejto prihláške na vytvorenie konta budú za účelom registrácie na portál LEAF programu Slovak Professionals Abroad spracovávané občianskym združením LEAF so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90- 40088, DIČ: 2023623789, e-mail: info@leaf.sk.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platným a aplikovateľným zákonom o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením žiadosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa info@leaf.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla. Keďže portál je určený len pre registrovaných užívateľov a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vytvorenie užívateľského profilu, odopretie súhlasu alebo jeho odvolanie bude mať za následok zamietnutie registrácie, zmazanie užívateľského profilu a uzamknutie tých sekcií portálu, ktoré sú vyhradené pre registrovaných používateľov.

 

Osobné údaje budú spracovávané po dobu registrácie na portáli, t.j. do doby, dokým užívateľ ostane registrovaný na tomto portáli.

Osobné údaje uvedené v profile alebo v mojich príspevkoch budú sprístupnené tretím osobám – ostatným registrovaným užívateľom portálu.

 

Týmto tiež beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, mám nasledovné práva:

  1. a) právo na likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  2. b) právo požadovať prístup k Osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania ako aj právo na prenosnosť Osobných údajov;
  3. c) právo namietať spracúvanie a prenosnosť Osobných údajov;
  4. d) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním mojich Osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu

Prosím potvrďte, že ste si uvedené podmienky spracovávania osobných údajov prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi zaškrtnutím tohto políčka

 Viac informácií o prihlásení cez LinkedIn

Ak máte vytvorené konto na sociálnej sieti LinkedIn, môžete sa cez ňu prihlásiť. Pri prvom prihlásení cez LinkedIn si automaticky vytvoríte nový profil na našom portáli, ktorý načíta informácie z Vášho LinkedIn konta. Ušetríte tak čas pri vytváraní konta a budete môcť využívať dodatočné funkcie spojené so sociálnou sieťou LinkedIn. Systém Vám ponúkne možnosť synchronizácie a upozorní Vás na potrebu aktualizácie údajov. V súvislosti s poskytnutými informáciami LEAF zodpovedá za ochranu Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.