Marketingová kampaň pre ETP Slovensko

O organizácii:

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v popoludňajších dobrovoľných kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie. Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely, podporujeme miestny rozvoj prostredníctvom zvyšovania vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu jednotlivcov a komunít s dôrazom na sociálne znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Viac info na: www.etp.sk   

Dobrovoľnícka výzva:   Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením a implementáciou online aj offline kampane pre program online mentoring, ktorý sme spustili v októbri 2016. Hlavným cieľom kampane je osloviť široké spektrum verejnosti na Slovensku.

Popis zadania:

V rámci inovácie svojich programov pôsobenia na deti a mládež zo segregovaných rómskych komunít rozširuje ETP Slovensko od októbra 2016 svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Cieľom je nájsť deťom, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod vedením mentora v komunitnom centre, ďalšieho alebo prídavného mentora zo vzdialenejších lokalít, najmä z miest, kde sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy. Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov. Priateľský vzťah mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority a tým k ich zblíženiu. Do nového programu by sme radi zapojili čo najviac detí, ktoré navštevujú komunitné centrá ETP v Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku a Veľkej Ide. Online mentori, ktorých v tomto období hľadáme, sú dobrovoľníci – ľudia so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, alebo študujú na stredných a vysokých školách. Veková hranica nie je dôležitá. Okrem toho, že majú prajnú a priateľskú povahu, musia byť bez predsudkov a k svojim chránencom pristupovať s porozumením. Prostredníctvom Programu expertného dobrovoľníctva by sme chceli pomôcť s marketingom pre tento program, online kampaňou, kampaňou na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a podobne.

Lokalita: Košice, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec: január – december 2017 , priemerne 4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • analýza marketingových možností a nástrojov pre propagáciu programu online mentoring,
 • vytvorenie a implementácia online kampane, t.j. kampane na sociálnych sieťach, web stránke projektu Schopné deti – oslovenie potenciálnych mentorov pre rómske deti z osád,
 • vyhodnotenie online kampane.

Profil dobrovoľníka:

 • všeobecný skúsenosti s plánovaním a realizáciou online kampane na sociálnych sieťach a web stránkach,
 • skúsenosti s prácou s Facebookom, Youtube,
 • kreatívnosť, inovatívnosť, komunikatívnosť,
 • tímový hráč zameraný na cieľ.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • práca v našom tíme je rozmanitá, preto môžeme zaručiť, že expertný dobrovoľník sa určite nebude stíhať nudiť,
 • dobrovoľnícka skúsenosť v organizácii, ktorá dlhodobo pracuje s ľuďmi ohrozenými chudobou je prínosom pre osvojenie si základných vzorcov a správania sa ľudí zažívajúcich generačnú chudobu,
 • príležitosť kreatívne pracovať,
 • flexibilita v tvorbe – spojenie teórie s konkrétnou praxou, doplnenie vlastného odborného portfólia,
 • príležitosť navštíviť naše komunitné centrá a spoznať skupinu nadšencov – našich zamestnancov aj našich chránencov.
 • príležitosť pomôcť tvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých ľudí na Slovensku, vrátane tých, ktorí sú dlhodobo prehliadaní a odsúvaní na okraj spoločnosti.

Kontaktné osoby:
Peter Gomolák, (ETP Slovensko – garantka); gomolak@ke.etp.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.