Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Projektový manažér EÚ fondy – Senior

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Toto by bola náplň práce:
1.      Zodpovedá za komplexné
riadenie projektu, stanovenie cieľov, spracovanie a dodržiavanie harmonogramu
prác, rozpočtu, hodnotenie a predchádzanie rizikám.
2.      Koordinuje členov
projektového tímu, projektových partnerov, odborné útvary magistrátu, atď.
3.      Prezentuje výsledky projektu,
komunikuje a zapája relevantné cieľové skupiny. Zúčastňuje
sa na stretnutiach domácich/ medzinárodných projektových tímov a aktívne zastupuje
HM SR.
4.      Pripravuje projektové žiadosti/
ŽoNFP a spoluvytvára projekt po obsahovej a finančnej stránke. Spracováva
prílohy a podporné dokumenty.
5.      Pripravuje monitorovacie, záverečné, udržiavacie správy a podklady
podľa požiadaviek poskytovateľa finančného príspevku/ grantu.
6.      Aktívne vyhľadáva
externé zdroje financovania a možnosti zapájania sa HM SR do projektov (napr.
fondy  EÚ/ EŠIF, Nórske fondy, INTERREG, H2020,
CEF, LIFE, URBACT, iné grantové/ dotačné schémy).
7.      Identifikuje
potenciálnych projektových partnerov a buduje partnerstvá.

Koho hľadáme / Our requirements

Takéhoto človeka očakávame:
1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
2.      Prax
min. 5 rokov.
3.      Predchádzajúca skúsenosť s prípravou a
implementáciou medzinárodných projektov financovaných  z EÚ/ EŠIF, INTERREG, H2020, CEF,
LIFE, URBACT vítaná.
4.      Znalosť problematiky externého financovania
projektov, súvisiacej legislatívy a úspešne zrealizované min. 5 projektov.
5.      Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť,
precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, rozhodnosť, lojálnosť,
organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, rýchla orientácia
v rôznych oblastiach vo vzťahu k originálnym  a preneseným kompetenciám hlavného
mesta.
6.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
7.
Aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj
písmom nevyhnutná (úroveň C1) a znalosť iného jazyka
vítaná.

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
  • Rola ponúka príležitosť implementovať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy. Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy.